ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2012

ನಮಸ್ಕಾರ


¢£ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ  UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÆÃ, »jAiÀÄgÉÆÃ, ¥ÀjavÀgÉÆà CxÀªÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÉÆà J¢gÁzÀgÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ D£ÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀ. ºÁUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ C£ÀÄߪÁUÀ UÉÆwÛ®èzÉ PÉÊ ªÀÄÄV¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ¨ÁV ªÀA¢¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀA zsÁvÀÄ«¤AzÀ ¤µÀà£ÀߪÁzÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ¨ÁUÀÄ C£ÀÄߪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢zÉ. CAzÀgÉ £ÀªÀÄVAvÀ ªÀAiÀĹì£À°è, C£ÀĨsÀªÀzÀ°è, eÁÕ£ÀzÀ°è ªÀÄÄA¢gÀĪÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁUÀ¯Éà ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CAvÀgÁxÀð. £À£ÀßzÉA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è, J®èªÀÇ D ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ£ÀzÀÄ C£ÀÄߪÀ ¤gÀºÀAPÀgÀt PÀÆqÀ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èzÉ. vÀ¯É JAzÀgÉ ²gÀ. CxÁðAvÀgÀzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå zÉúÀzÀ PÀ¼À¸À. CAzÀgÉ CzÀÄ CºÀAPÁgÀzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀ. vÀ¯É vÀVι CAzÀgÉ CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß CzÀÄ«Ä C£ÀåjUÉ UËgÀªÀ PÉÆqÀĪÀ QæAiÉÄ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà UËgÀªÀ¥ÀǪÀðPÀ £ÀªÀĸÁÌgÀªÉAzÀgÉ vÀ¯É ¨ÁV¹ PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ C©üªÁzÀ£É. ºÉvÀÛªÀjUÉ, UÀÄgÀÄUÀ½UÉ, D±ÀæAiÀÄ zÁvÀjUÉ, C£ÀßzÁvÀjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. £ÀA- CAzÀgÉ £À«Ä¸ÀÄ ¨ÁUÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À UÀ¨sÀðUÀÄr ºÉÆPÁÌUÀ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÁåPÀÈwAiÀÄ JvÀÛgÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀzÀ F UÀ¨sÀðUÀÄrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¸À¨ÉÃPÉAzÀgÉ vÀ¯É vÀVιAiÉÄà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.   

vÀ¯É ¨ÁV¹, PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ, zsÁ夸ÀÄvÀÛ¯Éà ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁQ ¢ÃWÀðzÀAqÀ £ÀªÀĸÁÌÌgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀgÀ°è ±ÁjÃjPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀµÉÖà C®èzÉ CªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÆß ¨ÉÃqÀÄvÀÛªÉ. DvÀðvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ«®è¢zÀÝ°è ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄtÂAiÀÄĪÀÅ¢®è. ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄtÂAiÀÄzÉà CºÀAPÁgÀ wÃgÀĪÀÅ¢®è. ºÁV®èzÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ Mt ²µÁÖZÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄà «£Á ¸ÀzÀÄÎtªÁUÀĪÀÅzÉà E®è. zÉúÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀºÀd ©AzÀÄ«£À°è ¸ÀA¢ü¹zÁUÀµÉÖà «£ÀAiÀÄ MqÀªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ.CºÀAPÁgÀ C½AiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EA¢£À ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÁåªÀºÁjPÀvÉAiÉÄà ªÀÄÄRåªÁzÀ ¯ËQPÀzÀ°è £ÀªÀĸÁÌgÀªÉ£ÀĪÀÅzÀÄ ±ÀĵÀÌ AiÀiÁAwæPÀ QæAiÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀĸÀÌj¸À®àqÀ¨ÉÃPÁzÀ eÁUÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ eÁw DzsÁjvÀ, °AUÀ ¨ÉÃzsÀzÀ ¥ÀæwÃUÁ«Ä £ÀqÉAiÀÄļÀîªÀgÁVzÀÝgÉ £ÀªÀĸÀÌÌj¸ÀĪÀªÀ¤UÉ ¸ÀºÀd UËgÀªÀ, «£ÀAiÀÄ, «ªÉÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁV ²µÁÖZÁgÀzÀ QæAiÉÄAiÀiÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

EµÀÖPÀÆÌ £ÀªÀĸÁÌgÀ CAzÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è EgÀĪÀ ¤d¨sÁªÀªÉãÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀĸÀÌj¸À®àlÖªÀjUÉ CjAiÀÄĪÀ jÃwAiÀiÁzÀgÀÆ E®èªÀ®è! zÉÆæúÀ aAvÀ£À, ¸ÁéxÀð, ¸ÉÃr£À ¨sÁªÀ EzÀÆÝ «£ÀAiÀÄzÀ £ÁlPÀ £ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÀ®è?
ªÀÄt¢gÀ° ªÀÄÄr, ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄV¢gÀ° PÀAiÀiï, ªÀÄvÉÛ ªÀÄrAiÀiÁVgÀ° ¨Á¼Éé C£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀĪÉA¥ÀÅ £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÖ zÀȶÖ. PÉêÀ® DAVPÀ «£Áå¸ÀªÀ£Éßà C®èzÉ ªÀÄÄA¢£À §zÀÄPÀ®Æè PÀ¼ÀAPÀ vÀlÖzÀAvÉ ¨Á¼À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¥Àj CzɵÀÄÖ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀÄzÀÄ. PÀ¼ÀAPÀ §gÀzÀ ºÁUÉ CAzÀgÉ ±ÀÄavÀézÀ WÀ£À¹ÛPÉ. CzÀ£ÀÄß PÁ¦lÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ C¹zsÁgÀ ªÀævÀ. CAzÀgÉ PÀwÛAiÀÄ®ÄV£À ªÉÄît £ÀqÉ. PÉÆAZÀ JZÀÑgÀvÀ¦àzÀgÀÆ C¥ÁAiÀÄ PÀnÖlÖ §ÄwÛ. zsÀÈqsÀ EZÁÒ±ÀQÛ, PÀ¤µÀ× §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ ¤AzÀ£ÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ ±ÀÄavÀézÀ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀUÀ¼ÀÄ. F ¸ÉÆÃ¥Á£ÀUÀ¼À°è PÉÆ¼É PÀÆgÀzÀAvÉ PÁ¦qÀĪÀ QæAiÉÄ ®WÀĪÁzÀÄzÉãÀÆ C®è. CzÉÆAzÀÄ ¨sÁªÀ±ÀÄ¢ÞAiÀÄ ¤vÀå ¸ÀÆvÀæ.  ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¹PÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà EgÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§®ègÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¯ËQPÀzÀ PÉÆ¼É PÀ®ä±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁAiÀÄUÉÆqÀzÉ avÀÛZÁAZÀ®åPÉÆ̼ÀUÁUÀzÉà ¨sÁªÀ£ÉʪÀÄð®å PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ J®èjAzÀ ¸ÁzsÀå«®èzÀ ¸ÀAUÀw. ªÀÄ£ÀªÀ ±ÉÆâü¸À¨ÉÃPÀÄ ¤ZÀÑ, ¢£À ¢£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥Á¥À ¥ÀÅtåzÀ ªÉZÀÑ C£ÀÄߪÀ zÁ¸ÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀÆqÀ EzÀ£Éßà zsÀ餹zÉ. 

DzÀgÉ EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼É®è ¯ËQPÀzÀ jZÀÄåAiÉįïUÀ¼ÁV §zÀ¯ÁVªÉ. CAzÀgÉ UËgÀªÀ ¨sÁªÀ, ¥Àæ¥ÀwÛ ¨sÁªÀ, ¸ÉßúÀ ¨sÁªÀUÀ½®èzÀ vÉÆÃgÀÄUÁtÂPÉAiÀÄ £ÀªÀĸÁÌgÀ PÉÊPÀÄ®ÄPÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÉ. vÀ¯É ¨ÁV £ÀªÀĸÀÌj¸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ PÉÊPÉÆlÄÖ CAzÀgÉ ºÀ¸ÀÛ ¯ÁWÀªÀ ªÀiÁr AiÀÄÄzÀÞPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½zÉÝà EªÉ. ¨sÁªÀ ±ÀÄ¢ÞAiÀÄÄ DvÀä UËgÀªÀUÀ½®è¢zÀÝ°è ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀåzÀ ªÀiÁvÀÄ. £ÀªÀĸÉÛ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ EAxÀ°è §j ºÁdjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀiÁvÀæªÉà «£Á ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀªÁUÀĪÀÅ¢®è.

  

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: